Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – ugdymo(si) metodų įvairovė ir veiklos, nukreiptos į mokyklos bendruomenės kompetencijų mokyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus tobulinimą, mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų komandinį darbą, užtikrinant įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų kokybišką ugdymą, tinkamos ir saugios ugdymo(si) aplinkos jiems sukūrimą. 

Sėkmingo įtraukiojo ugdymo požymiai

 1. bendruomenės profesinis augimas: vadovo, mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų kompetencijų stiprinimas taikyti įtraukiojo švietimo principus ir ugdymą mokykloje pritaikyti įvairių poreikių vaikams; bendradarbiavimo ir susitarimų kultūros vystymas, užtikrinant komandinio darbo principų diegimą (mokytojas, mokinys, tėvai (kiti vaiko atstovai pagal įstatymą), specialistai, mokslininkai ir kt.); įvairių šiuolaikinių metodikų, instrumentų įvaldymas darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais; mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimų priimti pagalbą stiprinimas;
 2. įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų kokybiškas ugdymas: mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimų priimti pagalbą stiprinimas; augantis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kurie mokosi kartu su bendraamžiais, skaičius; besikeičiančios mokyklos bendruomenės narių nuostatos; susikurti ir įveiklinti aiškūs atvejų sprendimo algoritmai mokyklos bendruomenėje; užtikrintas kitų specialistų įtraukimas į ugdymo procesą ir švietimo pagalbos teikimą, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukimas į klasės, mokyklos veiklas;
 3. saugi ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų mokymui(si) pritaikyta mokyklos infrastruktūra: sukurtos saugios ir mokinių poreikius atitinkančios fizinės aplinkos; mokiniai aprūpinti jiems reikalingomis specialiosiomis mokymo(si) priemonėmis.

Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Specialioji pedagoginė pagalba tvariam švietimui personalizuoto ugdymo srityje 2024-02-26 08:27:39 3.48 MB
Rekomendacijos ABP pritaikymui elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams 2024-02-26 08:28:55 297.4 KB
Rekomendacijos ABP pritaikymui intelekto sutrikimų turintiems mokiniams 363.08 KB
Rekomendacijos ABP pritaikymui judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų turintiems mokiniams 375.07 KB
Rekomendacijos ABP pritaikymui kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams 282.28 KB
Rekomendacijos ABP pritaikymui mokymosi sunkumų turintiems mokiniams 274.82 KB
Rekomendacijos ABP pritaikymui mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams 282.16 KB
Rekomendacijos ABP pritaikymui turintiems negalią dėl įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams 2024-02-26 08:30:09 608.89 KB
Vaikų nusiraminimo būdai 343.4 KB
Rekomendacijos. Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. 24.93 MB

TŪM. Įtraukusis ugdymas.

Nacionalinė švietimo agentūra. Įtrauktis ugdyme.

Išskirtinių gabumų turinčių vaikų atpažinimas ir ugdymas.

Pagalba mokyklai ir mokytojui. 

AKTUALŪS LEIDINIAI

Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla? Atmintinė mokykloms.

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose metodinės rekomendacijos.

Universalaus dizaino mokymuisi gairės. 

Specialūs moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams. Mokinio aplankas. 

Leidiniai autizmo spektro sutrikimų tematika.

VIDEO

Įtraukiojo ugdymo link 

Universalaus dizaino mokymuisi gairės. 

Mokytojams skirtas mokomųjų filmukų ciklas 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 12.55 – 13.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30