Vizija, misija

Vizija

Plungės Senamiesčio mokykla – demokratiška, saugi, moderni, atvira visuomenei ir pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes švietimo įstaiga.

Misija

Mokykla, savo veiklą grįsdama bendražmogiškomis, pilietinėmis ir tautinėmis vertybėmis, nuostatomis, teikdama nuoseklųjį bendrąjį lavinimą, ugdo savarankišką, laisvą, į dorines, demokratines vertybes orientuotą asmenybę, gebančią nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą.

Pagrindiniai siekiai

 • Sukurti efektyvią, darnią, kompetentingumu ir demokratiniu valdymu pagrįstą švietimo įstaigą.
 • Kurti tęstinę, socialiai teisingą ugdymo sistemą, skatinančią asmenį visą gyvenimą mokytis ir tobulėti.
 • Užtikrinti ugdymo kokybę, atitinkančią atviroje pilietinėje visuomenėje gyvenančio žmogaus poreikius.

2023 – 2024 m. m. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Tobulinti ugdymo(si) procesą siekiant asmeninės kiekvieno mokinio pažangos. 

1.1.Ugdyti STEAM mokslų srities kompetencijas ir stiprinti edukacinių aplinkų bei modernių IT priemonių naudojimą ugdymo procese. 

1.2.  Stiprinti pedagogų bendrąsias ir skaitmeninio raštingumo kompetencijas. 

2. Stiprinti įtraukųjį ugdymą sudarant palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal poreikius ir galimybes. 

2.1.Teikti veiksmingą, sistemingą pedagoginę, socialinę ir psichologinę pagalbą mokymosi sunkumų patiriantiems bei gabiems ir talentingiems vaikams.

2.2.Kurti modernią, inovatyvią, kiekvieno vaiko mokymąsi įgalinančią aplinką. 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30