Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti mokykloje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialinėmis pedagogėmis mokykloje dirba

Vilma Augustinė Socialinė pedagogė

18 kab., I aukštas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 14.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Mobilusis +370 658 41172

El. paštas Rašyti

Sandra Šiškovienė Socialinė pedagogė

23 kab., I aukštas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.30 – 9.30

-

Antradienis

7.30 – 9.30 -

Trečiadienis

7.30 – 9.30 -

Ketvirtadienis

7.30 – 9.30

-

Penktadienis 7.30 – 9.30 -

Kontaktai Telefonas +370 448 75693

El. paštas Rašyti

Informacija

Socialinis pedagogas siekia įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje, bendradarbiauja su pedagogais, kitais specialistais (kurie dirba su vaikais) ir tėvais (teisėtais vaiko atstovais). 

Mokyklos socialinio pedagogo funkcijos:      

 1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniams poreikius (kartu su kitais specialistais), gali lankytis pamokose, klasės valandėlėse, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose, namuose.
 2. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 3. Dalyvauja sprendžiant mokinių pamokų lankomumo, elgesio, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas, krizinius atvejus mokykloje, pildo mokinių nelaimingų atsitikimų aktus.
 4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniams būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniais dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais.
 5. Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, veda klasių valandėles, nuolat tobulina savo kompetencijas.
 6. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis.
 7. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
 8. Renka ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių pamokų lankomumo, elgesio, mokymo(si) ir socialinių įgūdžių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis.
 9. Renka ir teikia duomenis apie mokinių pavėžėjimą.
 10. Tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus). Rašo ir organizuoja socializacijos (vaikų vasaros poilsio) projektus.
 11. Planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą metams.
 12. Organizuoja:
 • socialinės paramos teikimą (nemokamą maitinimą, aprūpinimą mokinio reikmenimis);
 • elektroninių mokinių pažymėjimų išdavimą;
 • mokinių maitinimą;
 • OLWEUS patyčių prevencinės programos vykdymą (OPKUS);
 • mokyklinių uniformų užsakymą ir tikrinimą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30